Požární ochrana

Školení požární ochrany je povinné školení pro všechny zaměstnance v České republice, kteří jsou vystaveni riziku vzniku požáru. Cílem školení je poskytnout zaměstnancům základní znalosti a dovednosti v oblasti požární ochrany, aby byli schopni předcházet vzniku požáru a v případě jeho vzniku správně jednat.

Školení požární ochrany musí být provedeno před zahájením výkonu práce, a dále pravidelně, nejméně jednou za dva roky. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby školení bylo provedeno kvalifikovaným školitelem.

Obsah školení požární ochrany je stanoven vyhláškou č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Školení se zaměřuje na následující oblasti:

 • Základní právní a ostatní předpisy v oblasti požární ochrany
 • Požární nebezpečí a požární rizika
 • Zásady prevence požárů
 • Zásady bezpečného chování při požáru
 • Požární ochrana staveb
 • Požární ochrana technických zařízení
 • Požární ochrana při práci

Školení požární ochrany může být provedeno v prezenční, online nebo kombinované formě. V případě prezenční formy se školení koná v prostorách zaměstnavatele nebo u školitele. V případě online formy se školení koná prostřednictvím internetu. V případě kombinované formy se školení koná v kombinaci prezenční a online formy.

Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci po absolvování školení požární ochrany písemný doklad o jeho absolvování.

Předměty školení požární ochrany:

 • Základní právní a ostatní předpisy v oblasti požární ochrany:
  • Základní právní předpisy v oblasti požární ochrany
  • Zákon o požární ochraně
  • Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
  • Ostatní předpisy související s požární ochranou
 • Požární nebezpečí a požární rizika:
  • Druhy a vlastnosti hořlavých látek
  • Zdroje požáru
  • Faktory ovlivňující vznik požáru
 • Zásady prevence požárů:
  • Vyhledávání a vyhodnocování požárních rizik
  • Eliminace a minimalizace požárních rizik
  • Omezování požárních rizik
 • Zásady bezpečného chování při požáru:
  • Požární pokyny
  • Použití osobních ochranných pracovních prostředků
  • Manipulace s materiálem
  • Používání strojů a zařízení
  • Používání elektrického proudu
  • Požívání alkoholu a návykových látek na pracovišti
 • Požární ochrana staveb:
  • Požárně bezpečnostní konstrukce
  • Požárně bezpečnostní vybavení
  • Požárně bezpečnostní opatření
 • Požární ochrana technických zařízení:
  • Požárně bezpečnostní vlastnosti technických zařízení
  • Požárně bezpečnostní opatření u technických zařízení
 • Požární ochrana při práci:
  • Požárně bezpečnostní podmínky při práci
  • Požárně bezpečnostní opatření při práci

Předpokládané znalosti a dovednosti zaměstnanců po absolvování školení požární ochrany:

 • Zaměstnanec bude znát základní právní předpisy v oblasti požární ochrany.
 • Zaměstnanec bude znát požární nebezpečí a požární rizika, která se mohou vyskytnout na jeho pracovišti.
 • Zaměstnanec bude znát zásady prevence požárů.
 • Zaměstnanec bude znát zásady bezpečného chování při požáru.

Závěr:

Školení požární ochrany je důležitým nástrojem pro ochranu života a zdraví zaměstnanců a majetku zaměstnavatele před požárem. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby školení bylo provedeno všem zaměstnancům, a to v souladu s platnou legislativou.

Seznam kurzůÚvodní stránka
Last modified: Saturday, 20 January 2024, 6:59 PM