Bezpečnost práce

Školení bezpečnosti práce (BOZP) je povinné školení pro všechny zaměstnance v České republice. Cílem školení je poskytnout zaměstnancům základní znalosti a dovednosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Školení BOZP musí být provedeno před zahájením výkonu práce, a dále pravidelně, nejméně jednou za dva roky. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby školení bylo provedeno kvalifikovaným školitelem.

Obsah školení BOZP je stanoven zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Školení se zaměřuje na následující oblasti:

 • Právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP
 • Rizika spojená s prací
 • Zásady prevence rizik
 • Zásady bezpečného chování na pracovišti
 • Zásady první pomoci

Školení BOZP může být provedeno v prezenční, online nebo kombinované formě. V případě prezenční formy se školení koná v prostorách zaměstnavatele nebo u školitele. V případě online formy se školení koná prostřednictvím internetu. V případě kombinované formy se školení koná v kombinaci prezenční a online formy.

Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci po absolvování školení BOZP písemný doklad o jeho absolvování.

Předměty školení BOZP:

 • Právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP:
  • Základní právní předpisy v oblasti BOZP
  • Zákoník práce
  • Nařízení vlády o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • Ostatní předpisy související s BOZP
 • Rizika spojená s prací:
  • Fyzikální rizika
  • Chemická rizika
  • Biologické rizika
  • Psychosociální rizika
 • Zásady prevence rizik:
  • Vyhledávání a vyhodnocování rizik
  • Eliminace a minimalizace rizik
  • Omezování rizik
 • Zásady bezpečného chování na pracovišti:
  • Bezpečnostní pokyny
  • Použití osobních ochranných pracovních prostředků
  • Manipulace s materiálem
  • Používání strojů a zařízení
  • Používání elektrického proudu
  • Požívání alkoholu a návykových látek na pracovišti
 • Zásady první pomoci:
  • Základy první pomoci
  • První pomoc při pracovních úrazech

Předpokládané znalosti a dovednosti zaměstnanců po absolvování školení BOZP:

 • Zaměstnanec bude znát základní právní předpisy v oblasti BOZP.
 • Zaměstnanec bude znát rizika spojená s prací, které se mohou vyskytnout na jeho pracovišti.
 • Zaměstnanec bude znát zásady prevence rizik.
 • Zaměstnanec bude znát zásady bezpečného chování na pracovišti.
 • Zaměstnanec bude znát zásady první pomoci.

Závěr:

Školení BOZP je důležitým nástrojem pro ochranu zdraví a bezpečnosti zaměstnanců při práci. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby školení bylo provedeno všem zaměstnancům, a to v souladu s platnou legislativou.

Seznam kurzůÚvodní stránka
Naposledy změněno: sobota, 20. ledna 2024, 18.54