Skip to navigation Skip to navigation Skip to search form Skip to login form Skip to main content Skip to footer

Blog entry by Petr Vavroušek

Novela silničního zákona 2022
Novela silničního zákona 2022
Novela zákona o silničním provozu z roku 2022 přinesla několik novinek do školení řidičů. Mezi nejvýznamnější patří:

Předjíždění cyklistů:
Řidič je povinen při předjíždění cyklisty dodržet bezpečný boční odstup vozu, nákladu či přívěsu nejméně 1,5 metru. U pozemních komunikací s nejvyšší dovolenou rychlostí maximálně 30 km/h, pak 1 metr.

Řízení od 17 let:
Novela zákona umožňuje řidičům mladším 18 let řídit motorové vozidlo skupiny B pod dohledem zkušeného řidiče, který má řidičské oprávnění alespoň pět let.

Omezená zodpovědnost provozovatele vozidla: Novela zákona omezila zodpovědnost provozovatele vozidla za přestupky řidiče. Doba, po kterou se vedlo řízení o přestupku řidiče, se nebude započítávat do promlčecí doby u přestupku provozovatele vozidla.

Další novinky ve školení řidičů

Kromě novinek vyplývajících z novely zákona o silničním provozu se ve školení řidičů objevují i další novinky.

Mezi ně patří:
Zvýšení důrazu na bezpečnost silničního provozu: Školení řidičů se stále více zaměřuje na bezpečnost silničního provozu. To se projevuje například zvýšením počtu hodin věnovaných dopravní výchově a bezpečnostnímu chování za volantem.

Využití moderních technologií: V současné době se ve školení řidičů stále více využívají moderní technologie, jako jsou například simulátory řízení nebo virtuální realita. Tyto technologie pomáhají řidičům lépe si osvojovat řidičské dovednosti a návyky.

Individuální přístup k řidičům: Školení řidičů se snaží být stále více individuální. To znamená, že se snaží přizpůsobit potřebám jednotlivých řidičů. Toho se dosahuje například pomocí různě náročných vzdělávacích programů nebo individuálním přístupem instruktora.

  
Scroll to top